Velkommen som elev ved Dokka videregående skole!

Jeg vil på vegne av skolens lærere og andre ansatte ønske deg velkommen til skolen vår.

Gode læringsvilkår

Klikk for stort bildeAlle vi som arbeider ved Dokka videregående skole ønsker å legge til rette for at du får gode læringsvilkår. Et godt skole- og arbeidsmiljø er en forutsetning for god læring.

Vi skal være en foregangsskole for bruk av entreprenørskap i skolen; vi skaper utvikling og læring gjennom å bruke samfunnet rundt oss aktivt i undervisningen.

Best mulig forberedt på fremtiden

Går du på et yrkesfaglig utdanningsprogram ved skolen, skal vi gjennom vårt meget gode samarbeid med lokalt arbeidsliv jobbe for at du skal få lærlingekontrakt etter endt skolegang hos oss.

Studerer du innenfor studieforberedende utdanningsprogram skal vi jobbe for at du får et best mulig grunnlag for videre studier på høyskoler.

Du skal få din læring gjennom aktiv bruk av lokalsamfunnets unikheter og det nyeste innenfor pedagogisk IKT-verktøy. Vår bruk av opplæringsarenaer som Dokkadeltaet i undervisningen er noe vi er stolte av.

Godt læringsmiljø

I opplæringsloven § 9a står det at alle elever i grunnskole og videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ved Dokka videregående skole praktiserer vi nulltoleranse til krenkende adferd som mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold og lignende. Alle ansatte ved skolen har plikt til å gripe inn dersom det foreligger mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger og plikt til å varsle ledelsen.

Elevene har også varslingsplikt og skal si fra til kontaktlærer, elevtjenesten eller skolens ledelse dersom de oppdager at noen blir utsatt for krenkende adferd.

Din rolle som elev

Det er viktig at skolen er et sted hvor du deltar aktivt i miljøet og at du bruker elevrådet aktivt til å ta opp saker du er opptatt av. Vi skal ha et godt sosialt miljø som er preget av raushet – hvor du opplever at du kan være deg selv og bli hørt. Et godt læringsmiljø er avhengig av deg som elev og at du er en aktiv medspiller i utviklingen av skolen.

Vi forventer at du møter presis og forberedt til undervisningen, har med deg det du trenger av utstyr og at du har fokus på det du skal i timene.

Klarer vi sammen å skape et godt miljø ved skolen vår, både med tanke på læring og sosialisering, mener jeg at vi har lykkes.

Lykke til, alle sammen, med å nå deres mål hos oss!

Hilsen

Geir Otto Andersson
rektor

Til toppen