Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Biologiekskursjon til Langsua nasjonalpark

Tretten elever fra 3ST deltok i den årlige utflukten.

Ekskursjon

Hvert år blir det i løpet av sensommer/tidlig høst gjennomført ekskursjon for elevene som tar faget 2 Biologi ved Dokka vgs. Hensikten med turen er å undersøke et økosystem og hvordan det affiseres av biotiske og abiotiske faktorer.

Biotisk vil si det som er eller har vært levende. Abiotisk er, til motsetning, noe som er ikke-levende. Et eksempel på en biotisk faktor er konkurranse både arter seg imellom og mellom individer fra samme art. En viktig abiotisk faktor er værforhold.

Årets utflukt fant sted fra 28.-30. august, og turen gikk, som vanlig, til Langsua nasjonalpark. Ekskursjonen omfattet botaniske og zoologiske registreringer, fangst av småpattedyr, prøvefiske og informasjon om verneområdene i nasjonalparken.

Langsua

Nasjonalparken ligger i et skog- og lavfjellslandskap mellom Valdres og Gudbrandsdalen. Den ble opprettet i 2011 som en erstatning for og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, da Norges minste av sitt slag.

Langsua, med tilhørende verneområder, omfatter flere forskjellige typer skog, topper og tinder, myr, våtmark, rasmark og støls- og setermiljø. Nasjonalparken er en rik, frodig del av norsk natur og er hjem for flere rødlistede plante- og dyrearter.

Dag 1

Første dag satte elevene, sammen med Finn Audun Grøndahl fra Randsfjordmuseene, ut musefeller i fire transekter ved Kittilbu. Et transekt er en linje eller profil i naturen som man ønsker å undersøke. Langs denne linjen kan man da telle antall dyr eller planter for hver lengdeenhet.

Elevene la ut tjuefem feller i hvert transekt, halvparten klappfeller og halvparten levendefangst. Totalt ble det satt ut hundre feller, og disse ble sjekket av elevene morgen, ettermiddag og kveld i to døgn.

Transektene som brukes har vært like siden det ble startet med fangst på disse ekskursjonene i 2016. Man begynner derfor å få god statistikk på hva slags arter og hvor mye av hver art man kan regne med å finne i områdene. Elevenes og lærerens hypotese var at det kom til å bli liten fangst i år, og dette skulle vise seg å stemme. I fjor ble det fanget hele 69 individer; i år ble det bare fanget fire. Gjennom disse aktivitetene kan elevene derfor få et tydelig bilde av de økologiske prosessene som foregår i et fjelløkosystem.

Dag 2

Andre dag dro 2Bio-klassen på tur over Ormtjernskampen til Ånstadsetra. Fokuset for dagen var botanikk, og klassen hadde med seg Eike Muller fra Randsfjordmuseene. På planen var artslære, urskogpreg, fjellarter og beitepåvirkning.

Elevene skulle også gjennomføre ruteanalyser og linjetakseringer, begge nyttige for å studere plantelivet ute i naturen. Værforhold gjorde derimot at disse undersøkelsene ble noe amputert.

Dag 3

Siste dag var klassen sammen med Even Røhnebæk og Ingeborg Ørslien fra Gausdal Fjellstyre, og det ble gjennomført prøvefiske i Tortjønnet. Det ble storfangst med hele 92 ørret; dette gjorde at elevene fikk mye etterarbeid, men det ble også masse god mat.

Fangsten bidro til mye godt tallmateriale med tanke på kondisjonsfaktor – noe som gir nyttig informasjon om fisken er i god eller dårlig form. Funnene vil bli diskutert videre sett i forhold til fiskebestanden i Tortjønnet.

Helt til slutt fikk klassen nyttig informasjon om Langsua av nasjonalparkforvalter Morten Liebe i Langsua Nasjonalpark. Elevene ga tilbakemelding om at turen hadde vært lærerik, med variert opplegg der de fikk mye kunnskap om økologiske prosesser i et økosystem.

 

Alle foto: Jo Wattum

Sist oppdatert 09.09.2019
Fant du det du lette etter?
Login for redigering